Szerződési Feltételek Partnerek Részére (PPC alapú)

Az Arcedula.hu Szolgáltató Kft (továbbiakban Szolgáltató), mint az www.arcedula.hu (továbbiakban Arcedula.hu) üzemeltetője jelen Szerződés keretében vállalja a következőkben meghatározott szolgáltatások teljesítését az Arcedula.hu weboldalon regisztrált forgalmazók (továbbiakban Partner) számára díjazás ellenében.

A Szolgáltató vállalja a Partner termékeinek megjelenítését a Szolgáltató által üzemeltetett ár-összehasonlító internetes portálon, az Arcedula.hu oldalon. A megjelenített információk a következők: a webshop címe, neve, valamint a termékek neve, ára, házhozszállítási adatok, illetve átirányítás a Partner webshopjába.

Az Arcedula.hu oldalon a termékek adatlapján a Partnerek az általuk kínált ár szerint növekvő sorrendben kerülnek megjelenítésre. A Partnerek árszabásukkal befolyásolhatják saját helyüket a listában.

A szerződés létrejötte
A Szolgáltató és Partner közötti szerződés az Arcedula.hu oldalon történő regisztráció Arcedula.hu által történő elfogadása esetén létrejön. A regisztráció folyamán köteles a cég, valamint a kapcsolattartó adatait megfelelően és hiánytalanul megadni és az Általános Szerződési Feltételeket valamint a Szerződést elfogadni. A Partner köteles a regisztrációs lap kitöltése folyamán valós adatokat megadni. A Partner kötelezi magát, hogy adatainak megváltozása esetén értesíti a Szolgáltatót.

A Partner felelőssége jelszavának és fiókja titkosságának megőrzése. A Partner jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatából származó károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató a regisztráció beérkezése után dönt a regisztráció elfogadásáról. A döntés megszületéséről a Szolgáltató e-mail értesítést küld a Partnernek a Partner által a kapcsolattartó megnevezésénél megadott e-mail címre.

A Szolgáltatónak jogában áll az általa nyújtott szolgáltatást megfelelő forgalmi adatokkal rendelkező és megfelelő bevételt nyújtó webshopok számára fenntartani, ilyen indokkal is megtagadhatja a szerződéskötést. A Szolgáltatónak mindezek mellet joga van a szerződéskötés megtagadására illetve annak egyoldalú felbontására, amennyiben a Partner oldala a Szolgáltató weboldala jó hírét vagy üzleti gyakorlatát sérti, károsan befolyásolja. Továbbá a Szolgáltató elzárkózhat a szerződéskötéstől, elutasítva a regisztrációt, amennyiben a regisztrálni kívánt felet korábban törölték a partnerlistáról, a regisztráció hiányos, nem valós adatokat tartalmaz, vagy nem felel meg az ÁSZF és a Szerződés követelményeinek, valamint az ÁSZF-ben meghatározott esetekben.

A Szolgáltató és a regisztrált partner között megkötött Szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A Szerződések nem kerülnek iktatásra valamint határozatlan időre jönnek létre.

Díjak és elszámolás
Az Arcedula.hu oldal használata esetében a Felek közötti elszámolás a Szolgáltató oldaláról a Partner oldalára történő átkattintások száma (PPC - "Pay Per Click") alapján történik.

A Szolgáltató vállalja, hogy átkattintásonként a Szolgáltatások és árak weboldalon megszabott áron a Partner termékeit weboldalán megjeleníti. Függetlenül attól, hogy egy látogató egy nap folyamán a Partner egy termékadatlapjára hány alkalommal kattint át, csupán egy kattintás ára kerül elszámolásra. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy minden rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik kiszűrni az „internetes robotok”, illetve a rosszindulatú látogatók kattintásait.

Az Arcedula.hu külön felületet biztosít azon Partnereinek, akik maguk legalább egyszer feltöltötték egyenlegüket. Ez a felület a Partner Portál, ahol figyelemmel kísérhetik aktuális egyenlegüket, a saját oldalára való átkattintások alakulását (valós időben, illetve különböző időalapú bontásban), korábbi feltöltések idejét és összegét. A Partner oldalára az Arcedula.hu-ról történő átkattintások időponttal és IP címmel együtt kerülnek kijelzésre, így a partner megbizonyosodhat arról, hogy különböző érdeklődők kattintásai lettek elszámolva. A Partner az Arcedula.hu szolgáltatásainak használatával a Partner Portál nyilvántartásának, ami zárt informatikai rendszer, felelősségét elismeri. Elfogadja, mint hiteles adatnyilvántartást és az itt közölt eredményekkel szemben kifogással nem él. A Szolgáltató vállalja, hogy a szerződéskötéstől számított két hétig a Partner oldalát az Arcedula.hu főoldalán reklámozza, továbbá, hogy a Partner által befizetett összeg jelentős részét reklámra fordítja az arcedula.hu elindulását követő 2 évben. A Szolgáltató vállalja, hogy naponta kihelyezi az adatbázisában szereplő legversenyképesebb termékeket a főoldalára.

Számlaegyenleg
Az Arcedula.hu szolgáltatásainak díját a Partner előzetesen köteles a Szolgáltató részére megfizetni. Pozitív, aktuális egyenleg hiányában a Szolgáltató nem köteles szolgáltatást nyújtani, a Partner termékei lekerülnek az Arcedula.hu oldalról. Az egyenleg feltöltése a Partner felelőssége. A Partner PayPal rendszeren vagy banki átutaláson keresztül töltheti fel egyenlegét. Lényeges, hogy a Partner a feltöltésnél a közleményben adja meg partnerazonosító kódját, hogy egyenlegfeltöltése gond nélkül és minél gyorsabban jóváírásra kerülhessen. A feltöltést követően az összeg jóváírásra kerül az egyenlegén, melyet a Partner 1 éven belül használhat fel. Az egyenleg feltöltéséről a Szolgáltató papír alapú vagy elektronikus számlát bocsát ki, melyet papír alapú számla esetében a cég regisztrációkor megadott "Számlázási cím"-re küld meg, 10 munkanapon belül, elektronikus számla esetében a Partner kapcsolattartói e-mail címére küld el, 10 munkanapon belül. Az Arcedula.hu oldalon történő regisztrációval és az Általános Szerződési Feltételek valamint a Szerződés elfogadásával a Partner a számla formátumát is elfogadja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a számla formátumán módosítson. Erről a Partnert időben értesíti.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy - egyedi megegyezés alapján - kedvezményeket adjon jelenlegi és leendő Partnereinek. A kedvezmény mértéke tetsződleges lehet és a Partner egyenlegén kerül jóváírásra.

A Partner egyenlegének lemerülése előtt emailt küldünk a partnernek, amelyben tájékoztatjuk az aktuális egyenlegéről, valamint a feltöltés módjáról. Amennyiben a Partner az egyenleg teljes lefogyása előtt feltölti egyenlegét, akkor a termékek megszakítás nélkül megjelennek az oldalon. Ha az egyenleg teljesen lefogy, akkor a Szolgáltató a Partner termékeinek a megjelenését szünetelteti a következő egyenlegfeltöltésig. A Partner nem jogosult az egyenlegén szereplő, már befizetett összeg visszaigénylésére, kivéve, ha a szolgáltatás meghiúsult a Szolgáltató hibájából.

Szolgáltatás szüneteltetése
A szolgáltatást bármelyik fél kérésére lehet szüneteltetni átmeneti időre. A Szolgáltató a következő esetekben él a szüneteletetési jogával automatikusan:

Amennyiben a szolgáltatás szüneteltetését a Szolgáltató kezdeményezte, abban az esetben haladéktalanul értesíti erről a Partnert. A szolgáltatás szüneteltetését kérheti a Partner is. Ebben az esetben legalább 3 munkanappal előbb kell jeleznie Partnernek a Szolgáltató felé ezt az igényét és évente legfeljebb 6 alkalommal kérheti a szolgáltatás manuális szüneteltetését.

Egyéb rendelkezések
Az Arcedula.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez a Partner köteles az általa az Arcedula.hu oldalon elhelyezni kívánt termékek adatait biztosítani a Szolgáltató számára a http://arcedula.hu/tartalom/arlista-adatfajl-formatuma oldalon megtalálható feltételek alapján. Amennyiben a Partnernek nincs lehetősége a megfelelő dokumentum (fájl) elkészítésére, azt kérheti a Szolgáltatótól költségtérítés ellenében. A Szolgáltató nem köteles azon adatok megjelenítésére, amelyek nem valósak, elavult termékinformációkat tartalmaznak, jogellenesek illetve a Szolgáltató vagy harmadik fél jogait, érdekeit sértik, sérthetik, illetve melyeket a Partner nem a jelen Szerződés illetve az Arcedula.hu oldalra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek alapján ad meg a Szolgáltató részére. Ezekben az esetekben a Partner részéről bármilyen követelésnek vagy igénynek helye nincs.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Partner által rendelkezésére bocsátott adatokat feldolgozza és adatbázisába illeszti. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Partner által megjeleníteni kívánt termékek kategória-besorolásán változtasson. A Partner semmilyen igénnyel vagy követeléssel nem élhet a Szolgáltatóval szemben az előbbiek esetében. A Felek írásbeli kommunikációként az e-mailen történő kapcsolattartást fogadják el. A Szolgáltató elérhetősége: kapcsolat@arcedula.hu. Az e-mail forgalom biztosítása nem tartozik a Szolgáltató hatáskörébe, illetve nem tartozik felelősséggel a meg nem érkezett e-mailekből keletkezett károkért. A felhasználás során vagy által keletkezett, illetve a Szolgáltatónak jogellenesen okozott károk megtérítését szükség esetén bírósági úton is érvényre juttatja a Szolgáltató. Az ügyben intézkedő szerveknek a Szolgáltató ilyen esetben minden elvárható és jogos segítséget megad a jogsértő személyazonosságának megállapítása érdekében. A Szolgáltató szolgáltatása igénybevételénél nem köt ki sem hűségidőt, sem minimális költési szintet.

További jogok és kötelezettségek
Az Arcedula.hu oldalon igénybevett szolgáltatások a hatályos jogszabály keretei között, a Szerződés és ÁSZF feltételeinek betartásával valamint a Szolgáltató és harmadik személy(ek) jogainak megsértése nélkül vehetők igénybe. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Partner magatartásáért harmadik személlyel vagy más Partnerekkel szemben. A Szolgáltató nem vállal felelőséget az Arcedula.hu használata, illetve elektronikus levelezés folyamán a Partner számítástechnikai berendezésében, egyéb tulajdonában keletkezett károkért, különös tekintettel a számítástechnikai vírusok esetére. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Arcedula.hu jogszerűtlen, szakszerűtlen, az ÁSZF-nek nem megfelelő használata következtében bekövetkezett károkért, magatartásért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a site-okért, melyeknek linkjei megjelennek az Arcedula.hu oldalon. Az off-site megtekintése (linkelés) kockázata a Felhasználót terheli. Az Arcedula.hu üzemeltetéséhez használt szerverek leállását előidéző vagy azt veszélyeztető, illetve bármely olyan rendszer használata, amely a szolgáltatást veszélyeztetheti, tilos. A Szolgáltató jogosult jelen Szerződést egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy módosítást közzéteszi az Arcedula.hu oldalon valamint regisztrált partnereinek elektronikus úton megküldi. Amennyiben a Partner a módosításokat nem fogadja el, jogában áll a Szerződést 8 napon belül, egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani. Ilyen esetben a szerződésfelmondás a Szolgáltató részéről elfogadottnak tekintendő. Az ÁSZF módosítás az értesítés kiküldésétől számított 9. napon lép hatályba.

A szerződés megszűnése
A Szerződést bármely fél megszüntetheti 8 napos, egyoldalú, rendes felmondással. A Szolgáltató azonnali hatályú, egyoldalú, rendkívüli felmondással a következő esetekben élhet:

A Szolgáltató a Szerződés megszűnése esetén jogosult a Partnerrel szembeni követelését egy összegben a Partner felé kiszámlázni. Amennyiben a szerződésbontás a Szolgáltató kezdeményezésére történik, akkor a Szolgáltató a szerződésbontást követő 20 munkanapon belül visszatéríti a Partner számlaegyenlegén szereplő összeget, csökkentve azt az esetlegesen ajándékba adott egyenleggel, valamint feltöltési bónuszokkal.

Amennyiben a Szolgáltató és a Partner között a Szerződés fennállása idején számviteli bizonylat került kiállításra, a Szolgáltató a Partner adatait, kiemelten a forgalmi adatokat a 2000. évi C. tv. 169. §-nak megfelelően számviteli elszámolást közvetetten alátámasztó bizonylatként kezeli és a törvényben meghatározott ideig megőrzi.

A Szolgáltató, amennyiben a Szerződésben illetve az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bont szerződést, nem tartozik felelősséggel sem a Partnerrel, sem harmadik személlyel szemben.

A Szolgáltatónak jogában áll felfüggeszteni a szolgáltatást ha kétség merül fel annak kapcsán, hogy a Partner betartja az ÁSZF feltételeit vagy a Szerződésben foglaltakkal ellentétes, illetve jogellenes magatartást tanúsít. Ilyen esetekben a Partner felelőssége korlátlan.

A Szerződésre a magyar nyelv és a magyar jog az irányadó. Amennyiben a Felek közötti jogvita merül fel, a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik.

Budapest, 2013.03.06.

Vissza a főoldalra